Facebook
Археологически музей
"Проф. Мечислав Домарадски"

Мобилна изложба Емпорион Пистирос в Тракия

Създаването на мобилната изложба на тема „Емпорион Пистирос в Тракия” има за цел да представи пред по-широка аудитория, извън рамките на музея в гр. Септември, резултатите от проучванията на археологическия обект емпорион Пистирос. Изложбата е организирана на тематико-хронологичен принцип, като обхваща различни аспекти от живота в емпориона.

 

            Разработени са следните теми: етнически състав на населението в Пистирос; търговията, която е в основата на икономиката на Пистирос; строителство и архитектура; занаяти и производства; бит; религиозни вярвания и култови практики; култът към бог Дионис в Древна Тракия.

 

            Темите са илюстрирани с табла и оригинални материали. Изложбата е осмислена като база за занимания с различни възрастови групи. Изградена е на модулен принцип с възможност за непрекъснато обновяване и приспособяване към различни експозиционни зали, което е възможност за гостуване на различни музеи в страната.